performance mit video auf basis des teleshopping, strassenverkauf und do it yourself tv-sendung

performance with video based on teleshopping, street-vending and do-it-yourself tv-series

 

e-mail Zbynek Baladran: bldrn@display.cz

Svoboda, Tomas e-mail: thomas.svoboda@seznam.cz

HOME - Paradiesprojekt Startseite

 

Tomas Svoboda & Zbynek Baladran

 

1974 1973 CZ

Prag / CZ